Program rada gradskog društva Crvenog križa Čakovec

Sukladno Zakonu o Crvenom križu (NN 71/2010), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 81/2011), Statutu GDCK Čakovec, odlukama Skupštine i Odbora GDCK Čakovec, odlukama HCK, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima.

 

1. SLUŽBA TRAŽENJA / OBNAVLJANJE OBITELJSKIH VEZA

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa, koju je Republika Hrvatska po obvezama preuzetim ratifikacijom Ženevskih konvencija kao javnu ovlast povjerila Hrvatskom Crvenom križu. Služba traženja izvješćuje o žrtvama oružanih sukoba, provodi postupke traženja nestalih osoba te omogućava uspostavljanje što bržeg kontakta između razdvojenih članova obitelji u ratnim stanjima i u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

Ciljevi:

 • omogućiti građanima što brže rješavanje osobnih traženja
 • pridonijeti senzibilizaciji javnosti za pitanje međunarodnog humanitarnog prava
 • obnavljanje obiteljskih veza i uspostavljanje kontakta između razdvojenih članova obitelji
 • formiranje gradskog interventnog tima kao odgovor na katastrofe

Aktivnosti:

 • rad s tražiteljima nestalih osoba
 • prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka o traženoj osobi i tražitelju
 • – suradnja s nadležnim institucijama i drugim organizacijama
 • – pismena evidencija, obrasci, protokoli
 • – edukacija o radu Službe traženja (za djelatnike, članove i volontere Crvenog križa)
 • – edukacija o radu Službe traženja za povjerenike Crvenog križa u pripadajućim Općinama
 • – integrirana u djelovanje u katastrofama/nesrećama s kontinuiranom obukom tima
 • – pokazne vježbe u suradnji s institucijama uključenim u sustav zaštite i spašavanja (policija, vatrogasci i dr.)
 • – interne vježbe pripravnosti s članovima Gradskog interventnog tima
 • – vježbe evakuacije po školama (djelovanje interventnog tima)

Korisnici :

 • članovi obitelji, rođaci, prijatelji
 • pripadnici dijaspore van zemlje
 • migranti, azilanti, raseljene osobe
 • institucije
 • škole

 

Izvoditelj programa: samostalno, članovi/volonteri Crvenog križa

 

2. JAVNE OVLASTI I REDOVNA DJELATNOST

2.1. Prva pomoć

Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa.

Prva pomoć je skup radnji i postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika.

Ciljevi:

 • izgraditi stav građana na području svoga djelovanja o važnosti prve pomoći
 • poticati građane na edukaciju
 • provesti edukaciju i obuhvatiti što veći broj ljudi, osobito djece i mladih, programima prve pomoći i osposobiti ih za pružanje prve pomoći u svim prilikama (svakodnevni neželjeni događaji, slučaj katastrofe)
 • prevenirati nesreće ukazivanjem na rizike i rizična ponašanja

Aktivnosti:

 • organizacija tečajeva prve pomoći (pozivanje na tečajeve, organizacija prostora, priprema sanitetskog i edukativnog materijala, vođenje evidencije polaznika tečajeva prve pomoći, izdavanje potvrda o odslušanom tečaju prve pomoći, kontakti s izvoditeljima , korisnicima i partnerima programa)
 • tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače (9 satni tečaj, Zakonom regulirana obveza)
 • tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu (15-20 satni tečaj, Zakonom regulirana obveza za određeni broj radnika u radnoj organizaciji)
 • obuka za djecu i mladež u okviru natjecanja mladih HCK (učenici osnovnih škola, 35 sati)
 • tečajevi obnove znanja za profesionalne djelatnike policije, vatrogasne postrojbe i dr. institucije iz sustava zaštite i spašavanja
 • tečajevi prve pomoći za dobrovoljne članove vatrogasnih društava i članove timova civilne zaštite iz grada Čakovca i okolnih Općina
 • tečajevi obnove znanja iz pružanja prve pomoći za odgojno-obrazovne djelatnike
 • osnovni program osposobljavanja građana u pružanju prve pomoći (14 satni tečaj za građane i volontere Crvenog križa)
 • promidžbene aktivnosti
 • manifestacije:
  –  natjecanja ekipa prve pomoći mladih Crvenog križa (ožujak – lipanj 2016.)
  – provjera znanja i vještina pružanja prve pomoći putem testova i radilišta koja zorno, s realističkim prikazom ozljeda simuliraju incidentne situacije
  – gradska, međužupanijska i nacionalna razina
  obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći (druga subota u rujnu) – podjela edukativnog materijala, organiziranje jednokratnog treninga za posebne grupe građana, edukativne radionice u školama
  Porcijunkulovo – osiguranje zdravstvene zaštite posjetitelja Procijunkulovog organiziranjem dežurstava s educiranim osobljem za pružanje prve pomoći

Korisnici:

 • polaznici dječjih vrtića
 • učenici osnovnih i srednjih škola
 • polaznici autoškola
 • djelatnici poduzeća
 • građani

Izvoditelji programa:

 • licencirani predavači prve pomoći, prosvjetni djelatnici voditelji mladeži Crvenog križa u školama, stručni suradnici – zdravstveni djelatnici

 

2.2 Dobrovoljno davanje krvi

Hrvatski Crveni križ kao utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj: promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja. Krv kao lijek je nezamjenjiva, nije ju moguće proizvesti na umjetan način i jedini izvor toga lijeka je čovjek – darivatelj krvi. Društva Crvenog križa organiziraju akcije dobrovoljnog davanja krvi prema mjestima rada, mjestima stanovanja ili školovanja.

Ciljevi:

 • osigurati potrebne doze krvi i krvnih pripravaka prema Planu za 2016. godinu
 • osigurati i unaprijediti bazu podataka darivatelja krvi
 • provesti ujednačene i kvalitetne akcije darivanja krvi
 • ojačati darivatelje krvi i istaknuti njihovu važnu ulogu u zajednici
 • educirati, animirati mlade darivatelje krvi
 • upoznati poslovni sektor s važnošću dobrovoljnog darivanja krvi

Aktivnosti:

 • koordiniranje izrade godišnjeg plana akcija DDK u suradnji s Odjelom za transfuzijsku medicinu
 • nabava promidžbenog materijala za akcije, knjižica za dobrovoljne davatelje krvi
 • pozivanje dobrovoljnih davatelja krvi na akcije putem dopisnica
 • organizacija prostora za održavanje akcija
 • organizacija i realizacija zahvalnog obroka i pića
 • vođenje i razvijanje baze podataka dobrovoljnih davatelja krvi i broja davanja
 • izdavanje potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije u zdravstvu
 • praćenje jubilarnih darivanja
 • dodjela zahvalnica i priznanja Hrvatskog Crvenog križa
 • promidžba dobrovoljnog davanja krvi (mediji, radionica za učenike 4. razreda srednje škole)
 • obilježavanje važnih datuma:
  Svjetski dan dobrovoljnih davatelja krvi (14. lipnja) – medijska promocija davalaštva krvi, Sportske igre darivatelja
  Dan dobrovoljnih davatelja krvi u RH (25. listopada) – za darivatelje krvi, svečana podjela priznanja DDK

Korisnici:

 • darivatelji krvi
 • obrazovne institucije: (srednje škole i fakulteti)
 • građani (informacije o akcijama, pozivi i rezultati)
 • poslovni sektor
 • oboljeli koji trebaju terapiju krvlju/ili krvnim pripravcima

Izvoditelji programa:

 • referent za DDK, Odjel za transfuziju, aktiv DDK, stručni suradnici, volonteri

 

2.3. Zdravstvene aktivnosti (zaštita zdravlja i promicanje zdravih načina življenja)

Zdravstvene su aktivnosti prema članku 10. stavak 2. Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) definirane kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana , a posebno djece i mladeži. Potiču i osposobljavaju za zdravstvenu samozaštitu , kao i pružanje pomoći građanima, sudjeluju u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika.

Ciljevi:

 • unaprijediti znanje građana, djece i mladeži o zdravlju i zdravim načinima življenja, imajući u vidu prioritetne potrebe zajednice
 • educirati o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja
 • promovirati zdrave načine življenja

Aktivnosti:

 •  Prevencija i suzbijanje tuberkuloze
  Obilježavanje Tjedna borbe protiv tuberkuloze (14.-21. rujna) čime se sve građane, oboljele osobe i članove njihovih obitelji nastoji upozoriti na rano otkrivanje i pravilno liječenje tuberkuloze na način:
  – organiziranjem predavanja o tuberkulozi
  – kupnjom prehrambenih paketa za oboljele
  – posjet bolesnicima u bolnici
  – informiranje putem medija (web, radio emisija, tisak)
 •  Akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi povodom prigodnih datuma (dan grada/općine, Tjedan Hrvatskog Crvenog križa, Svjetski dan zdravlja) – 3 akcije

Korisnici:

 • građani
 • obrazovne institucije – djeca i mladež
 • udruge
 • osobe oboljele od tuberkuloze

 

Izvoditelji programa:

 • samostalno, djelatnice bolnice, članovi Osnovnog društva djelatnika  zdravstva


2.4. Socijalno-humanitarni programi

 

Program prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

Temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10), Statuta GDCK Čakovec i Programa rada GDCK Čakovec na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći odobrenog od strane državne uprave, GDCK Čakovec kontinuirano prikuplja i pruža humanitarnu pomoć.

Ciljevi:

 • unaprijediti izvaninstitucionalni oblik skrbi za osobe u potrebi, kroz materijalnu pomoć najugroženijim kategorijama građana, uz maksimalno uključivanje volontera
 • pružiti humanitarnu pomoć te ublažiti patnju socijalno ugroženih osoba
 • unaprijediti suradnju među različitim partnerima koji se bave socijalno ugroženim osobama
 • povećanjem prikupljenih materijalnih i financijskih sredstava osigurati kontinuiranu podjelu pomoći socijalno-osjetljivim skupinama sukladno sve većim potrebama

Aktivnosti:

 • prikupljanje sredstava za kupnju prehrambeno-higijenskih paketa uoči blagdana za Uskrs i Božić te podjela istih socijalno ugroženim
 • rad s partnerima (CZSS Čakovec, zdravstvene ustanove, JLS) u cilju identifikacije najugroženijih građana, usklađivanja mogućnosti i potreba
 • rad s volonterima u cilju pružanja dobrosusjedske pomoći
 • rad s donatorima: identifikacija i evidencija potencijalnih i stvarnih donatora, kontakti s donatorima
 • pokretanje, organiziranje i provođenje sabirnih i drugih akcija solidarnosti i pomaganja korisnicima
  a) akcija „Solidarnost na djelu“ ( četvrtak u tjednu 8.-15. listopada)
  b)
  „Tjedan solidarnosti HCK“ (8.-15. prosinca)

Korisnici:

 • socijalno-osjetljive osobe
 • korisnici pomoći za uzdržavanje CZSS Čakovec
 • obitelji s više djece

 

2.5. Rad s mladeži

Hrvatski Crveni križ započeo je s radom na tlu Hrvatske 1878. godine, a pomladak Crvenog križa osnovan je 1922. godine najprije u Zagrebu, zatim u Splitu, Dubrovniku i Osijeku. Od osnutka 1922. godine pa do danas mladež Hrvatskog Crvenog križa neprekidno djeluje. Privremeno je rad mladeži bio prekinut tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata.

Ciljevi:

 • razvijanje osjećaja humanosti, tolerancije, solidarnosti, suosjećanja i razumijevanja među mladima
 • smanjiti rizična ponašanja mladih te unaprijediti pozitivan i zdrav razvoj djece i mladih u okruženju lokalne zajednice
 • uključiti veći broj djece i mladeži u edukacije u školama
 • unaprijediti motivaciju i ojačati mlade za djelotvoran i odgovoran život u zajednici kroz organizirano i vođeno volontiranje
 • jačanje svijesti o važnosti pripreme za katastrofe

Aktivnosti:

 • edukacija mladih o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te znanja i vještina u pružanju prve pomoći (6.-8. razredi) u sklopu priprema za natjecanja mladih Crvenog križa
 • prikupljanje članarina pri školama koju škole koriste za pripremu ekipa prve pomoći ili pružanje humanitarne pomoći potrebitim učenicima
 • organizacija i realizacija gradskog natjecanja mladeži Crvenog križa
 • sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju mladeži Crvenog križa ovisno o osvojenim rezultatima (samo prva mjesta na županijskim natjecanjima) sudjelovanje na nacionalnom natjecanju mladeži Crvenog križa
 • suradnja s dječjim vrtićima, osnovnim školama, srednja škola
 • animacija za dobrovoljno davanje krvi (4. razred srednje škole)
 • razvijanje prijateljstva
 • sudjelovanje u zajedničkim akcijama Crvenog križa
 • radionice „Otpornost na katastrofe“ za učenike 7. i 8. razredi osnovnih škola i učenike srednjih škola

Korisnici:

 • djeca i mladež (4.-18. godina)
 • prosvjetni djelatnici (voditelji mladeži Crvenog križa)
 • roditelji
 • mediji

Izvoditelji programa:

 • samostalno, prosvjetni djelatnici voditelji ekipa mladeži ili povjerenici Crvenog križa u Osnovnim školama, članovi/volonteri Crvenog križa, liječnici – predavači prve pomoći

 

2.6. Zajedničke akcije HCK

GDCK Čakovec organizira i provodi zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa na području svog djelovanja:

 • Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8. svibnja
 • Tjedan Crvenog križa – od 8. do 15. svibnja
 • 18. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa
  – školska/općinska/gradska, međužupanijska i Državno natjecanje
 • Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa
 • Svjetski dan prve pomoći – 13. rujna (druga subota u rujnu)
 • Tjedan borbe protiv tuberkuloze (14. do 21. rujna )
 • 43. akcija «Solidarnost na djelu» – 09. listopada (četvrtak u tjednu od 8. do 15. listopada)
 • Dan dobrovoljnih davatelja krvi ( 25. listopada )
 • Tjedan solidarnosti (8. do 15. prosinca)
 • Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma, i ovisnosti o drogama (15. 11. do 15. 12.)
 • Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa (Svjetski dan zdravlja – 7. travnja, Dan planeta Zemlja – 22. travnja, Svjetski dan DDK – 14.06., Svjetski dan humanosti-19. kolovoza, Međunarodni dan nestalih osoba – 30. kolovoza, Međunarodni dan starijih osoba – 1. 10. , Dan borbe protiv AIDS-a – 1. prosinca, Međunarodni dan volontera – 5. 12.)
 • Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa

3. MARKETING

Sukladno Statutu rad GDCK Čakovec i njegovih tijela je javan.

Suradnja s lokalnim medijima od iznimne je važnosti jer se odnosima s javnošću promiču djelatnosti i postignuća GDCK Čakovec, populariziraju temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a građani potiču na humanitarni rad i pomoć ljudima u potrebi.

Cilj:

 • održavanje web stranice GDCK Čakovec
 • razvijati dobru suradnju s lokalnim medijima
 • promidžba djelatnosti među mladima objavom aktivnosti na Facebook fun stranici

Aktivnosti:

 • pozivi medijima na sudjelovanje u akcijama
 • izrada priopćenja za javnost, apela za pomoć
 • pisanje i objava vijesti za web, novine, radio, Fcb profil
 • sudjelovanje u radio emisijama

 

4. IZVORI FINANCIRANJA

Sukladno članku 27. i članku 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu i Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 81/2011):

 • iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za :
  – javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5 % sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne samouprave
  – rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne samouprave izdvaja se 0,2 % sredstava prihoda jedinica lokalne i područne samouprave
 • od djelatnosti i ugovorenih programa
 • od posebnih akcija i aktivnosti poduzetih s ciljem prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava
 • od prihoda od imovine i prava
 • od priloga građana, pravnih osoba i drugih
 • od prihoda koje ostvari na temelju zakona i drugih propisa

 

 5. ZAKLJUČAK

Programom rada Gradskog društva Crvenog križa Čakovec za 2016. obuhvaćene su javne ovlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa, s intencijom da se one svake godine obogate dodatnim sadržajima, aktivnostima, brojem sudionika kako članova, volontera, stručnih suradnika, djelatnika profesionalaca tako i sveukupnog građanstva s ciljem prepoznatljivosti Crvenog križa u društvu, njegove važnosti za zajednicu, ali i važnog partnera jedinica lokalne samouprave na području društveno-socijalnih djelatnosti, što će doprinijeti i rješavanju problema zakonom propisanog financiranja iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

 

Ravnatelj GDCK Čakovec
dr.sc. Kristijan Valkaj

Povećaj/smanji veličinu fonta