NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: Projektni suradnik u socijalnim djelatnostima

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: Projektni suradnik u socijalnim djelatnostima

Broj izvršitelja: 2

Uvjeti rada: Rad na terenu

                    Radni odnos zasniva se na određeno s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada. Postoji mogućnost sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS – socijalni radnik, socijalni pedagog ili psiholog
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva (uključuje i stručno osposobljavanje)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Prednosti:

 •   Iskustvo u radu s nacionalnim manjinama
 • Iskustvo u radu na nacionalnim i/ili europskim projektima;
 • Iskustvo rada sa ranjivim skupinama;
 • Radno, stručno i/ili volontersko iskustvo u neprofitnom sektoru.

Na Natječaj se imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati/kinje koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (kopija svjedodžbe ili diplome),
 3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih posebnih zakonom,
 5. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužni su predočiti originalnu dokumentaciju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se elektroničkim putem, u roku od 14 dana od dana objave, na e-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr , s obveznom naznakom „za Natječaj“.

Pročitajte još

Natječaj za volontiranje u podršci djeci pri učenju

Želite biti društveno korisni, a ne znate kako? Možete započeti tako da mijenjate svijet jednog …

Povećaj/smanji veličinu fonta