Natječaj za radno mjesto: Suradnik na projektima

HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec, objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

 • Suradnik na projektima (projekti iz Europskog socijalnog fonda, Fonda europske pomoći za najpotrebitije i međunarodnih programa suradnje)


– 1 izvršitelj/ica 

Radni odnos zasniva se na određeno s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada.

 

Uvjeti:

 • VSS društvenog ili humanističkog smjera;
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva u izvođenju i upravljanju projektima
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika;
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prednosti:

 • Poznavanje dodatnog stranog jezika;
 • Minimalno 1 uspješno provedeni projekt iz humanističko-društvenog područja;
 • Iskustvo rada sa ranjivim skupinama;
 • Završenu edukaciju iz upravljanja projektima;
 • Radno, stručno i/ili volontersko iskustvo u neprofitnom sektoru.

 

Na Natječaj se imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati/kinje koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

 

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (kopija svjedodžbe ili diplome),
 3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih posebnih zakonom,
 5. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužni su predočiti originalnu dokumentaciju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se elektroničkim putem, u roku od 8 dana od dana objave, na e-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr , s obveznom naznakom „za Natječaj“.

Pročitajte još

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Stručni suradnik/ica u stambenim zajednicama pri Službi za humanitarnu djelatnost i socijalne usluge Gradskog društva Crvenog križa Čakovec …

Povećaj/smanji veličinu fonta