Natječaj za ravnatelja/icu Gradskog društva Crvenog križa Čakovec

Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec (GDCK Čakovec) na temelju odluke Odbora od 22. rujna 2022. raspisuje:
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Čakovec na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Mandatno razdoblje traje od 1. 3. 2023. do 28. 2. 2027. godine.

I/ Na natječaj se mogu javiti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi
  Prednost pri zapošljavanju mogu imati osobe koje:
 • posjeduju vozačku dozvolu B-kategorije
 • poznaju rad na računalu
 • poznaju njemački i/ili engleski jezik
 • imaju 5 godina iskustva na rukovodećim položajima
  II/ Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • molbu
 • životopis
 • uvjerenje da se protiv kandidat ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseca)
 • motivacijsko pismo
 • viziju rada GDCK Čakovec za mandatno razdoblje na obrascu M-1 (dostupan na web–stranicama HCK na poveznici: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735.
 • presliku dokumenta o stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu (ne stariji od 3 mjeseca)
  Ako se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, uz dostavu dokaza i dokumentacije kao što je prethodno navedeno, kandidat mora dostaviti i:
 • izvješće o radu ravnatelja/ravnateljice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu (dostupan na web-stranicama HCK na poveznici: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735)
 • pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ravnateljice na propisanom P-1 obrascu
 • potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje ako takvu potvrdu ima.

III/ Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, 40000 Čakovec, s naznakom: »Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice – ne otvarati«.


IV/ Provedbu postupka javnog natječaja provodi Odbor GDCK Čakovec. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor. O vremenu obavljanja razgovora svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


V/ Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.


Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

VI/ O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


VII/ Ovaj javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu – Narodnim novinama, na službenim web-stranicama GDCK Čakovec i na službenim web-stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Pročitajte još

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Stručni suradnik/ica u stambenim zajednicama pri Službi za humanitarnu djelatnost i socijalne usluge Gradskog društva Crvenog križa Čakovec …

Povećaj/smanji veličinu fonta