Natječaj

HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec, objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

 • Voditelj projekta
  – 1 izvršitelj/ica

  Radni odnos zasniva se na određeno s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada.

 

Uvjeti:

 • VSS društvenog smjera (polje ekonomija);
 • Najmanje 15 godina radnog iskustva, od čega minimalno 10 godina iskustva u upravljanju projekata (kao voditelj projekta i/ili stručnjak za financijsko upravljanje projektom);
 • Minimalno 10 uspješno provedenih projekata, od čega barem 5 financirano EU sredstvima i/ili dr. međunarodnim izvorima;
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika;
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Prednosti:

 • Poznavanje dodatnog stranog jezika;
 • Iskustvo rada sa ranjivim skupinama;
 • Završenu edukaciju iz upravljanja projektima;
 • Radno, stručno i/ili volontersko iskustvo u neprofitnom sektoru.

 

Na Natječaj se imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati/kinje koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. motivacijsko pismo,
  2. životopis,
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (kopija svjedodžbe ili diplome),
  4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana),
  5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih posebnih zakonom,
  6. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužni su predočiti originalnu dokumentaciju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se elektroničkim putem, u roku od 8 dana od dana objave, na e-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr , s obveznom naznakom „za Natječaj“.

Pročitajte još

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, …

Povećaj/smanji veličinu fonta